Полезна информация

 МОЖЕ ЛИ ЖИЛИЩЕ ДА БЪДЕ ОФИС В ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ

МОЖЕ ЛИ ЖИЛИЩЕ ДА БЪДЕ ОФИС В ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ

 

 

 

 

МОЖЕ ЛИ ЖИЛИЩЕ ДА БЪДЕ ОФИС В ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ

 

Да, може, но само със съгласието на живущите в кооперацията и след промяна на статута


Когато жилището се намира на първи или полуподземен етаж на сградата, изрично законово изискване, за да бъде променен статутът му, е да е налице нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на жилища, които са преки съседи на въпросното жилище. В случай че имотът се намира на по-висок от първия етаж, освен изискване за нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на жилища съседи е наложително допълнително да се снабдите и с решение на общото събрание на всички собственици на имоти в сградата, взето по надлежно установения ред в Закона за управление на етажната собственост.

Основно законово изискване при промяна на предназначението независимо от местонахождението на жилищния имот е преустройството да е съобразено със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания. Спазването им се удостоверява със съответните становища, дадени в процеса на одобряване на архитектурната документация по промяна на предназначението от компетентния орган.

Следващата стъпка е снабдяване с виза за преустройство, издадена от съответната община, на чиято територия се намира имотът. Изготвя се пълен инвестиционен проект, придружен от мотивирано становище относно конструкцията от правоспособен строителен инженер-проектант, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

В становището трябва да се посочи и докаже, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата. В случай че тези условия не са налице, се налага към инвестиционния проект да се изготви и приложи и конструктивна част. Представят се становища и от други специалисти - специалист по противопожарна и аварийна безопасност, специалист по хигиена и здравеопазване и др.

Съгласува се и с всички експлоатационни дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. След това се одобрява от общински експертен съвет по устройство на територията. Предварителната процедура приключва с издаване на разрешение за преустройство и с одобряване на инвестиционен проект. След практическото реализиране на преустройството процедурата завършва с удостоверение за въвеждане в експлоатация на описания имот, в което статутът му е определен като офис.

 
CEREAN НСНИ Facebook Page